1. PREAMBUL

Utilizatorul dorește să utilizeze Site-ul de la adresa www.socomec.ro („Site”), site-ul oficial al Grupului SOCOMEC.

Acest Site publică informații generale referitoare la Grupul SOCOMEC și la produsele sale unui public format din profesioniști informați („Utilizatorii”).

Accesul la și utilizarea acestui Site sunt supuse acestor termene și condiții de utilizare („Termene și condiții”), precum și legilor aplicabile.

Produsele și serviciile descrise în paginile Site-ului nu constituie oferte comerciale, iar informațiile furnizate în acestea nu au valoare contractuală.

Acestea sunt supuse modificării sau ștergerii fără notificare. Utilizatorii care doresc să achiziționeze produse și/sau să utilizeze servicii SOCOMEC sunt invitați să contacteze biroul local de vânzări SOCOMEC.

 

2. ACCEPTAREA/MODIFICAREA TERMENELOR ȘI CONDIȚIILOR

Termenele și condițiile intră în vigoare și sunt aplicabile imediat ce Utilizatorul se conectează la Site.

Utilizatorii se supun acestora atât timp cât sunt conectați la Site. Termenele și condițiile pot fi actualizate în mod regulat, iar SOCOMEC își rezervă dreptul de a le modifica în orice moment (pentru a le adapta la modificările legislative sau de reglementare, de exemplu).

Utilizatorul este invitat să le consulte de fiecare dată când vizitează Site-ul. Modificările sunt aplicabile în ceea ce privește Utilizatorul imediat ce sunt postate pe Site. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu Termenele și condițiile modificate, acesta trebuie să înceteze accesarea Site-ului și a serviciilor pe care acesta le oferă.

 

3. ACCESUL LA SITE

Costul de accesare și navigare pe Site-ul www.socomec.ro este în totalitate responsabilitatea Utilizatorului. Accesul la Site este posibil non-stop, cu excepția cazului de forță majoră sau a eventualelor defecțiuni sau lucrări de mentenanță necesare pentru buna funcționare a Site-ului.

SOCOMEC nu poate fi făcută răspunzătoare în cazul indisponibilității temporare, parțiale sau totale a Site-ului, în special în cazul mentenanței, a unui incident tehnic sau, mai general, în cazul unui eveniment în afara controlului său. Oricare ar fi circumstanțele, Utilizatorul confirmă că are competența și mijloacele necesare pentru a accesa și a utiliza Site-ul și că SOCOMEC își rezervă dreptul de a modifica și a întrerupe temporar sau permanent accesul la întregul Site sau la o parte a Site-ului.

 

4. CODURI DE ACCES ȘI PAROLE

Accesul la Site-ul www.socomec.ro este disponibil tuturor Utilizatorilor cu conexiune la internet.

Cu toate acestea, unele servicii de pe Site pot necesita un cod de acces și o parolă furnizate de operatorul acestor servicii. Codurile de acces și parolele sunt confidențiale, personale, netransferabile și netransmisibile. Utilizatorul este responsabil pentru gestionarea, stocarea și consecințele utilizării propriilor coduri și parole. În cazul pierderii sau furtului numelui de utilizator și/sau parolei sau dacă Utilizatorul consideră că un terț i-a putut accesa contul, Utilizatorul se angajează să își modifice numele de utilizator și/sau parola și să notifice SOCOMEC prin e-mail la următoarea adresă: webmaster@socomec.com

În niciun caz SOCOMEC nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea frauduloasă a numelui de utilizator și/sau a parolei.

 

5. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizatorul recunoaște faptul că Site-ul și componentele sale, inclusiv numele de domeniu, constituie proprietatea completă și întreagă a SOCOMEC care deține drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor acestora, pe care Utilizatorul este de acord să le respecte.

Cu excepția cazului în care a fost autorizat anterior în scris de către SOCOMEC, Utilizatorul se angajează că nu va:

(a) dezvălui nicio informație despre Site, designul, informațiile, specificațiile și serviciile oferite;

(b) copia nicio porțiune a Site-ului sau a documentației,

(c) deconstrui, descompune sau disocia întregul Site sau o parte a Site-ului.

S-a convenit în mod expres că acțiunea de comunicare de către o Parte către cealaltă a unor elemente sau informații tangibile sau imateriale în baza Acordului nu va fi în niciun fel interpretată ca o conferire, în mod expres sau implicit, a vreunui drept (sub licență sau prin orice alte mijloace) la invenții, cunoștințe, secrete comerciale sau drepturi de proprietate intelectuală care constituie sau sunt conținute în astfel de elemente sau informații, în afară de dreptul limitat de a le utiliza în scopurile prevăzute.

Referirea la Site nu implică nicio licență sau cesiune a drepturilor referitoare la elementele sale, cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut în mod expres. Orice copiere, reproducere, reprezentare, adaptare sau modificare, diseminare, totală sau parțială, a Site-ului, precum și a conținutului său integral sau parțial, prin orice mijloace și pe orice suport, este ilegală, cu excepția cazului în care titularul drepturilor referitoare la elementul în cauză și-a dat acordul prealabil, și constituie un act de contrafacere, o încălcare a drepturilor producătorului de baze de date, un act de concurență neloială și/sau parazitism, sancționat în special în conformitate cu Articolele Franceze L. 335-2, L. 335-3, L. 342-1 și următoarele și L. 716-1 din Codul privind proprietatea intelectuală din Franța și Articolul 1240 din Codul civil.

Orice utilizare neautorizată a Site-ului și/sau a tuturor sau doar a unora din componentelor sale, în special în scopul câștigului comercial, poate face obiectul unei proceduri pe baza celor menționate anterior de către deținătorii drepturilor în cauză, care își rezervă dreptul de a solicita daune. SOCOMEC autorizează utilizarea gratuită a fotografiilor prezentate în secțiunea „Galerie”, cu condiția să nu contravină bunului-simț și să nu dăuneze reputației SOCOMEC. Textul „© Socomec” trebuie să apară pe suportul pe care fotografiile vor fi reproduse. Utilizatorul recunoaște că toate software-urile și hardware-ul, accesibile de pe acest Site și sub rezerva propriilor prevederi sunt reglementate de acestea.

 

6. RESPONSABILITATE

Utilizatorii recunosc că vor utiliza Site-ul pus la dispoziția lor pe propriul risc și că trebuie să efectueze orice verificare necesară și/sau utilă înainte de orice utilizare pe responsabilitatea lor exclusivă. Aceștia recunosc că sunt singuri responsabili pentru alegerea utilizării Site-ului ca fiind adecvat nevoilor lor și pentru asigurarea securității sistemului lor informatic.

Utilizatorul se angajează, sub pedeapsa de a fi tras la răspundere civil și penal, să nu utilizeze site-ul www.socomec.ro pentru a transmite, prin orice mijloace, orice conținut, inclusiv programe, coduri, viruși sau orice alt proces destinat distrugerii sau limitării funcționalității site-ului www.socomec.ro.

SOCOMEC nu poate fi considerată responsabilă, față de Utilizator, pentru daune de orice fel, directe sau indirecte, rezultate din utilizarea Site-ului, nici pentru faptul că Utilizatorul nu poate accesa Site-ul indiferent de motiv. Utilizatorii protejează și despăgubesc SOCOMEC împotriva oricăror daune suferite de aceasta și împotriva oricărei acțiuni de răspundere care poate fi îndreptată împotriva acesteia pe baza acestor Termene și condiții și/sau împotriva oricărui drept al unui terț care este încălcat. În cazul unei fraude grave, SOCOMEC își rezervă dreptul de a comunica toate informațiile necesare organismelor competente responsabile de combaterea unor astfel de fraude și încălcări.

Niciuna dintre părți nu poate fi făcută responsabilă pentru încălcarea obligațiilor sale prevăzute în Termene și condiții, dacă acest eșec rezultă din: un mandat guvernamental, inclusiv orice retragere sau suspendare a autorizațiilor, grevă totală sau parțială, la nivelul companiei sau în afara acesteia, un incendiu, un dezastru natural, o întrerupere totală sau parțială sau o defectare a rețelelor de telecomunicații sau electrice, un act de piraterie informatică sau, mai general, orice alt eveniment de forță majoră, așa cum este definit de lege.

Partea care pretinde existența evenimentului trebuie să informeze imediat cealaltă parte despre incapacitatea sa de a-și îndeplini serviciul. Suspendarea sau întârzierea obligațiilor nu poate fi în niciun caz o cauză de răspundere pentru neexecutarea obligației și nici nu poate determina plata de daune sau penalități pentru întârziere.

 

7. LINKURI HYPERTEXT

Site-ul www.socomec.ro poate oferi linkuri către alte site-uri web.

În măsura în care SOCOMEC nu poate exercita controlul asupra acestor surse externe, vă informăm că nu suntem obligați să furnizăm conținutul surselor externe și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținut, publicitate, produse, servicii sau orice alt material disponibil pe sau prin astfel de surse externe. De asemenea, nu ne asumăm niciun fel de răspundere pentru daune sau pierderi, reale sau pretinse, care rezultă din sau în legătură cu utilizarea sau cu faptul că ați avut încredere în conținutul, bunurile sau serviciile disponibile pe aceste surse externe.

 

8. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Valabilitatea, interpretarea, executarea Termenelor și condițiilor și soluționarea oricărui litigiu aferent acestora sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legislația franceză.

În cazul în care aceste termene sunt traduse, numai textul francez va avea caracter obligatoriu.

Părțile se străduiesc să soluționeze pe cale amiabilă orice litigiu care rezultă din interpretarea sau executarea prezentului Acord.

Dacă nu pot ajunge la un acord și disputa persistă, părțile convin să atribuie litigiul exclusiv instanțelor din Strasbourg (Franța).

Cu toate acestea, SOCOMEC își rezervă dreptul de a lua măsuri legale în alte țări decât Franța în fața oricărei alte instanțe judiciare pentru a-și proteja interesele.

 

9. PENTRU A AFLA MAI MULTE

Pentru orice întrebări suplimentare, puteți contacta SOCOMEC la următoarea adresă:

SOCOMEC

1 rue de Westhouse BP 10

67235 BENFELD Cedex

(33) (0)3 88 57 41 41